ТЕМА 6. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Предыдущая1234567891011121314Следующая

З трансформацією фінансового аналізу в Україні, що відбувається з початку 1990-х років, увага практиків та науковців стала зосереджуватися на новому для вітчизняних фінансистів понятті “грошовий потік”. Пояснюється це тим, що в ринкових умовах господарювання потенційний власник повинен дати відповідь на три стратегічних питання:

1) якими повинні бути величина та оптимальний склад активів підприємства, що дають змогу досягнути найбільшого добробуту його власників, акціонерів та трудового колективу;

2) де знайти джерела фінансування та якою повинна бути їх оптимальна структура;

3) як організувати поточне та перспективне управління фінансовою діяльністю, щоб забезпечити платоспроможність та фінансову стійкість підприємства.

В контексті розв’язку останнього питання управління грошовими потоками є одним з ключових моментів під час поточного управління підприємством з позиції оптимального співвідношення між ліквідністю та прибутковістю.

На сьогодні в Україні під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Але більш змістовним та точним визначенням досліджуваної категорії є таке, за яким грошовий потік являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів, які генеруються господарською діяльністю підприємства.

Грошовий потік представляється як комплексна категорія із власною структурною характеристикою, яка включає в себе сукупність окремих складових елементів. Серед таких складових грошового потоку можна розглядати такі елементи як:

1) причина формування грошового потоку – визначає як джерело формування грошового потоку (господарська операція суб'єкта господарювання або їх сукупність, виконання якої пов'язано із відповідним формуванням руху грошових коштів), так і фактори формування грошового потоку;

2) форма узгодження грошового потоку – фінансово-математична процедура ідентифікації та структурування грошового потоку, забезпечення його співставності, а також групування та зведення грошових потоків з метою формування інформаційної бази для аналізу руху грошових коштів, наприклад розрахунку Cash Flow від основної діяльності, Free Cash Flow тощо;

3) напрямок руху грошових коштів – форма впливу грошового потоку на фінансове положення суб'єкта господарювання та основні фінансові показники його діяльності, зокрема, зменшення абсолютної величини грошових коштів та їх еквівалентів у розпорядженні, або ж їх збільшення;

4) кількісна оцінка грошового потоку – передбачає ідентифікацію абсолютної величини руху грошових коштів в рамках як одного грошового потоку, так і сукупності грошових потоків, зокрема, шляхом кількісної оцінки абсолютної величини сальдо руху грошових коштів.Значення ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається тим, що:

– грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства у всіх її аспектах;

– ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку;

– раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу управління;

– ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потреби підприємства у позиковому капіталі;

– управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства;

– ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства;

– активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток який генерується безпосередньо його грошовими активами.

Основними завданнями аналізу грошових потоків підприємства є:

– виявлення тенденцій та закономірностей розвитку грошових потоків підприємства;

– оцінка ступеня раціонального використання грошових коштів;

– виявлення і запобігання можливостей виникнення ситуацій банкрутства підприємства;

– вивчення факторів і прогнозів збалансованості та синхронності грошових потоків за обсягом і часом для забезпечення платоспроможності підприємства;

– пошук резервів підвищення ефективності і інтенсивності використання грошових потоків в процесі операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.

Однією із головних умов нормальної діяльності підприємства є забезпечення грошовими коштами, оцінку яких дозволяє провести аналіз грошових потоків. Основна задача аналізу грошових потоків заключається в виявленні причин нестачі (надлишків) грошових коштів, визначенні джерел їх поступлення і напрямків використання.

Ціль аналізу - виділити, по можливості, всі операції, що пов’язані із рухом грошових коштів.

При аналізі грошові потоки розглядаємо по трьох видах діяльності - основної, інвестиційної та фінансової. Такий розподіл дозволяє визначити, яка питома вага доходів, отриманих від кожного видку діяльності. Побідний аналіз допомагає оцінити перспективи діяльності підприємства.

Основна діяльність підприємства - це діяльність, що приносить йому основні доходи, не пов’язані із інвестуванням чи фінансами.

Інвестиційна діяльність пов’язана з реалізацією придбаного майна довгострокового призначення. Документи про рух грошових коштів, пов’язаних із інвестиційною діяльністю відображають витрати на придбання ресурсів, які принесуть у майбутньому притік грошових коштів та отримання прибутку.

Фінансова діяльність - це діяльність, результатом якої є зміни в розмірі та складі власного капіталу і позичених коштів підприємства. Вважається, що підприємство здійснює фінансову діяльність, якщо воно отримує ресурси від акціонерів (емісія акцій), повертає ресурси акціонерам (виплата дивідендів), бере позики у кредиторів і повертає суми, отримані в якості позики. Інформація про рух грошових коштів, пов’язаних із фінансовою діяльністю дозволяє прогнозувати майбутній обсяг грошових коштів, на який будуть мати права формувальники капіталу підприємства.

Фінансова діяльність збільшує грошові кошти в розпорядженні підприємства для фінансового забезпечення основної та інвестиційної діяльності.

Негативним явищем є коли по поточній діяльності буде перевищувати відтік грошових коштів над їх притоком. Це говорить про те, що отриманих грошових коштів не достатньо для того, щоб забезпечити поточні платежі підприємства. В даному випадку нестача грошових коштів для поточних витрат буде покрита залученими ресурсами. Якщо до того ж спостерігається відтік грошових коштів над притоками по інвестиційній діяльності, то знижується фінансова незалежність підприємства.

Для стабілізації фінансового стану важливе значення має швидкість руху грошових коштів. На підприємстві завжди повинен бути мінімальний залишок грошових коштів, що покриває поточні зобов’язання. Відсутність такого запасу свідчить про наявність фінансових ускладнень у підприємства. Надмірна їх величина говорить про те, що реально підприємство зазнає збитків, пов’язаних з інфляцією і знецінюванням грошей. Тому на підприємстві, поряд із аналізом оборотності матеріальних обігових коштів, актуальним є аналіз оборотності грошових коштів.

Основними показниками оборотності грошових коштів є:

(6.1)

- характеризує число оборотів, що роблять грошові кошти за період, що аналізується.

(6.2)

- характеризує середній період обороту.

(6.3)

- характеризує суму грошових коштів, що припадають на1 гривню виручки від реалізації продукції.

(6.4)

- характеризує суму зобов’язань, що припадає на 1гривню вхідного грошового потоку.

Поряд з аналізом оборотності грошових потоків важливе місце має аналіз ефективності їх використання. Необхідність ефективного використання грошових потоків підприємства визначається такими обставинами:

– грошові потоки забезпечують господарську діяльність в усіх її аспектах;

– розвиток підприємства і його фінансова стійкість визначаються тим, наскільки синхронізовані між собою в обсягах і часі грошові потоки;

– раціональні грошові потоки допомагають забезпечити ритмічність операційної діяльності;

– при ефективному управлінні грошовими потоками зменшується потреба залучення капіталу;

– при оптимізації грошових потоків прискорюється оборотність оборотного капіталу підприємств;

– активні форми управління грошовими потоками дають змогу підвищити прибутковість операцій пов’язаних з рухом грошових коштів та знизити ризик неплатоспроможності підприємства. (12)

Показники ефективності використання грошових потоків поділяються на два види: загальні і часткові. До загальних показників належать:

(6.5)

- відображає дохідність вкладень 1гривні грошових коштів у діяльність підприємства.

(6.6)

- характеризує ступінь інвестиційної активності підприємства.

(6.7)

- характеризує ефективність від інвестування грошових потоків в активи підприємства.

До часткових показників ефективності використання грошових потоків належать:

(6.8)

- відображає ефективність вкладень 1гривні грошових коштів від операційної діяльності підприємства.

(6.9)

- характеризує дохідність поточних фінансових інвестицій підприємства.

Почнемо аналіз складу і структури грошових потоків підприємства з оцінки трьох основних показників діяльності - доходів, витрат і прибутку. Сукупність значення цих показників і тенденцій його зміни характеризують ефективність роботи підприємства та його основні проблеми. Але для цього розмежуємо ці поняття і визначимо чим прибуток відрізняється від грошового потоку.

Виручка від реалізації - обліковий дохід від реалізації продукції чи послуг за даний період, що відображає як грошові, так і не грошові форми доходу.

Прибуток - різниця між обліковим доходом від реалізації продукції чи послуг та нарахованими витратами на реалізовану продукцію.

Чистий дохід - різниця між всіма отриманими та виплаченими підприємством грошовими засобами за певний період часу.

Таблиця 6.1.

Динаміка основних показників фінансової діяльності ТзОВ «ГАЛС ЛТД» за 2010-2011 роки

Стаття Абс. приріст Темп росту
с.2-с.1 с.2/с.1,%
Доходи 135,5
Витрати 133,4
Прибуток 209,5

Як ми бачимо, підприємство є прибутковим, тобто доходи перевищують витрати: в 2010 році підприємство отримало 535тис. грн. прибутку, а в 2011 –1121тис грн.

Якщо аналізувати динаміку основних показників діяльності, то в 2011 році підприємство отримало на 7056 тис грн. , або на 135,5% більше доходів ніж в 2010році, що і призвело до збільшення прибутку підприємства на 586 тис грн. або на 209,5%. Але поряд з цим витрати підприємства в 2011 році теж зросли на 6470 тис. грн. ( 133,4%). Можна зазначити, що темпи росту доходів перевищують темпи росту витрат, що говорить про покращення фінансового стану підприємства та застосування більш ефективних технологій та покращення продуктивності праці.

Для того щоб розкрити реальне відображення руху грошових коштів в підприємство ТзОВ «ГАЛС ЛТД» необхідно проаналізувати всі напрямки надходжень грошових коштів.

Внутрішні грошові надходження згідно з чинною практикою обліку і звітності включають:

1) виручку від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

2) виручку від іншої реалізації;

3) доходи від фінансових інвестицій;

4) доходи від інших позареалізаційних операцій.

Таблиця 6.2.

Динаміка вхідного (позитивного) грошового потоку ТзОВ"ГАЛС ЛТД" за 2010-2011 роки

Стаття Абс. приріст
с.2-с.1
І.Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг)
Покупців і замовників авансів -973
Повернення авансів - -931
Повернення інших податків і зборів -
Отримання субсидій, дотацій
Інші надходження
ІІ.Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація необоротних активів -
Отримані відсотки -
ІІІ.Рух коштів в результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу - -1000
Отримані позики

Як ми бачимо більшість доходів, що отримує підприємство є доходами від його операційної діяльності. Також підприємство отримує доходи від інвестиційної і фінансової діяльності. Так станом на 2010 рік надходження підприємства становлять 25628 тис грн., на 2011 рік –33320тис грн. Кошти отримані від реалізації продукції становлять 82,7% всіх надходжень в 2010році і 79% в 2011році. Якщо аналізувати динаміку, то кошти від реалізації продукції в 2011 році збільшились на 5035тис грн.

Проаналізуємо динаміку вихідного (негативного) грошового потоку на підприємстві ТзОВ «ГАЛС ЛТД» за 2010 – 2011роки

Таблиця 6.3.

Динаміка вихідного (негативного) грошового потоку

ТзОВ «ГАЛС ЛТД» за 2010 – 2011роки

Стаття Абс. приріст
с.2-с.1
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)
Авансів -96
Повернення авансів - -441
Працівникам
Витрат на відрядження
Зобов’язань з ПДВ
Зобов’язань з ПнП -5
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
Інші витрачання -14
Придбання необоротних активів -125
Інші платежі -
Погашення позик

Отже, за 2010 рік підприємство здійснило витрат на суму 25678 тис грн. і в 2011 році - на суму 33552тис грн. Основна частка у витратах підприємства належить витрат на оплату продукції. В 2010 році її частка становила 76,9%, а в 2011 році 65,5% загальної суми витрат підприємства. Аналізуючи динаміку витрат можна сказати, що майже всі витрати в 2011 році збільшились порівняно з 2010 роком, лише витрачання на оплату авансів, на оплату повернення авансів, зобов’язань з ПнП, інші витрачання і витрати на придбання необоротних активів зменшились в 2011 році.

Отже, зробивши аналіз складу, структури та динаміки грошових потоків підприємства можна зробити висновок, що вхідні грошові потоки є більшими ніж вихідні як в 2010 році так і в 2011, що свідчить про отримання прибутку підприємством, аналіз динаміки грошових потоків показує, що порівняно з 2010 роком в 2011 році збільшили як доходи так і витрати підприємства, що свідчить про збільшення обсягу виготовленої продукції і її реалізації.

Для стабілізації фінансового стану важливе значення має швидкість руху грошових коштів. На підприємстві завжди повинен бути мінімальний залишок грошових коштів, що покриває поточні зобов’язання. Відсутність такого запасу свідчить про наявність фінансових ускладнень у підприємства. Надмірна їх величина говорить про те, що реально підприємство зазнає збитків, пов’язаних з інфляцією і знецінюванням грошей. Тому на підприємстві, поряд із аналізом оборотності матеріальних обігових коштів, актуальним є аналіз оборотності грошових коштів.

Для здійснення аналізу оборотності грошових потоків підприємства використовують такі показники: оборотність грошових коштів, тривалість обороту грошових коштів, коефіцієнт завантаження грошовими коштами і коефіцієнт обслуговування боргу. Щоб визначити дані показники будемо використовувати Баланс, Звіт про фінансові результати і Звіт про рух грошових коштів. (Додатки)

1) Оборотність грошових коштів 2010 = 19237/(285+235)/2=73(оборотів)

2011 = 24992/(235+2)/2=210(оборотів)

2) Тривалість обороту грошових коштів 2010 = 260/19237/360=3(дні)

2011=118,5/24992/360=2(дні)

3) К завантаження грошовими коштами 2010 =260/19237=0,014

2011 =118,5/24992=0,005

4) К обслуговування боргу 2010 = (4+8365)/25628=0,33

2011 = (1067+6397)/33320=0,22

Таблиця 6.4.

Динаміка показників оборотності грошових потоків ТзОВ «ГАЛС ЛТД» за 2010 -2011 рік

Показник 2010 рік 2011 рік Відхилення, -/+
Оборотність грошових коштів
Тривалість обороту грошових коштів -1
Продовження таблиці 6.4.
К завантаження грош. коштами 0,014 0,005 -0,009
К обслуговування боргу 0,33 0,22 -0,11

Отже, здійснивши аналіз оборотності грошових коштів, можна зробити висновок, що в 2011 році збільшилась кількість оборотів на 137 і зменшилась тривалість обороту на 1 день, що є позитивним явищем в діяльності підприємства; зменшення К завантаження г.к. на 0,006 означає, що на стільки зменшиться сума коштів, що припадає на 1 грн. виручки від реалізації; зменшення К обслуговування боргу на 0,11означає, що на таку суму зменшиться сума зобов’язань, що припадає на 1гривню вхідного грошового потоку.

Тепер необхідно зробити аналіз ефективного використання грошових потоків підприємства. Для цього використовуємо фінансову звітність підприємства, а саме Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів (Додатки)

Загальні показники ефективності використання грошових коштів:

1) К ефективності грошових 2010 = 535/19355=0,028

2011 = 1121/25825=0,043

2) К інвестування 2010 = 19355/19890 = 0,97

2011 = 25825/26946 = 0,96

3) К рентаб. а. на основі грош. потоку 2010 = 535/(8734+13219)/2 =0,049

2011 = 1121/(13219+13435)/2=0,084

Часткові показники ефективності використання грошових потоків:

1) К ефект. грош. пот. від операц. діяльн 2010 = 266/22937=0,012

2011 = 759/25875=0,029

2) К рентабельності використання середнього залишку грошових активів і поточних фінансових інвестицій = 0

Таблиця 6.5.

Динаміка показників ефективності використання грошових потоків

Показник 2010рік 2011 рік відхилення, -/+
К ефективності грошових потоків 0,028 0,043 0,015
К інвестування 0,97 0,96 -0,01
К рентаб. а. на основі грош. потоку 0,049 0,084 0,035
К ефект. грош. пот. від операц. діяльн 0,012 0,029 0,017
К рентаб.викор. сер. залишку г. а. і поточних фінансових інвестицій

Отже, з аналізу ефективності використання грошових потоків видно, що всі показники майже одинакові і суттєво не змінилися: К ефективності грошових потоків збільшився на 0,015, К ефект. грош. пот. від операц. діяльн також збільшився на 0,017, що є позитивним в діяльності, так як дохідність вкладень 1гривні грошових коштів у діяльність підприємства зросла. К інвестування змінилися на -0,01, а отже підприємство не змінило ступінь своєї інвестиційної активності, і К рентаб. а. на основі грош. потоку збільшився на 0,035, що характеризує збільшення ефективності від інвестування грошових потоків в активи підприємства.

Отже, при здійсненні аналізу оборотності і ефективності використання грошових потоків ми дійшли до таких висновків, що загальна діяльність підприємства є прибутковою, показники оборотності свідчать, що тривалість обороту зменшилась, кількість обороту значно збільшилась, частка залучених коштів в виручці зменшилась, що є дуже позитивним для діяльності підприємства. Показники ефективності використання грошових потоків показують, що в 2011 році коефіцієнт ефективності грошових потоків зріс на 0,015, коефіцієнти рентабельності активів і ефективність грошових потоків від операційної діяльності теж зросли, що є позитивним для діяльності підприємства і свідчить про покращення фінансового стану підприємства.


8233286882641696.html
8233327459047914.html

8233286882641696.html
8233327459047914.html
    PR.RU™